Ochrana osobných údajov

V zmysle nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 General Data Protection Regulation (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Údaje prevádzkovateľa:

Obchodné meno: Milan Chorváth
Sídlo: 03844 Jazernica 2, Slovenská republika
IČO: 40629601
Emailová adresa: milan@chorvath.sk
Telefonický kontakt: +421 907 183 317

Dotknutá osoba:

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje prevádzkovateľ spracováva.

Práva dotknutej osoby

  • právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
  • právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
  • právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
  • právo na prenosnosť osobných údajov,
  • právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

Účel spracúvania osobných údajov:

  1. Nákup a predaj tovaru a služieb spojených s prepravou a doručením tovaru.
  2. Požiadavky odoslané pomocou kontaktných formulárov na webstránke www.chorvath.sk

Osobné údaje pre účely nákupu a predaja prevádzkovateľ spracúva za účelom evidencie uzavretých kúpnych zmlúv medzi predávajúcim a kupujúcim, faktúr a iných dokumentov, ako aj za účelom zabezpečenia prepravných služieb kúpeného tovaru v rozsahu - meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo a emailová adresa. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje spracúvané so súhlasom dotknutej osoby na vyššie uvedené účely v záujme zvýšenia kvality poskytovaných služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade so zákonom a GDPR spracúva a bude spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu.

Súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa vám uložia do počítača alebo vášho mobilného zariadenia pri návšteve internetovej stránky. Súbory sa ukladajú vo vašom prehliadači, obsahujú názov webovej stránky z ktorej pochádzajú, platnosť a nejaký obsah (zväčša čísla a písmená). Pri nasledujúcej návšteve tejto istej stránky prehliadač pošle informácie, ktoré sú uložené v súboroch cookies naspäť na stránku, ktorá súbory pôvodne vytvorila. Internetová stránka vďaka tomu vie, že ste už našu stránku navštívili. Používame dočasné a trvalé cookies, dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení kým nezavriete stránku. Naopak trvalé cookies zostávajú vo vašom zariadení do uplynutia svojej platnosti (napr. pár týždňov, mesiacov) alebo dokým ich nevymažete.

Cookies tretích strán

Prevádzkovateľ využíva vo svojich stránkach služby tretích strán ako napr. nástroje na meranie návštevnosti cez systémy Google Analytics. Prevádzkovateľ pre využitie týchto služieb načítava kódy tretích strán, ktoré pre plnú funkčnosť môžu vyžadovať ukladanie cookies. Toto má za svoj následok prijatie cookies od týchto stránok tretích strán. Prevádzkovateľ stránky chorvath.sk nemá možnosť ovplyvniť ukladanie týchto cookies tretích strán. Ak máte záujem prečítať si bližšie informácie o cookies týchto služieb, prosím, navštívte príslušné služby a prečítajte si ich zásady ochrany súkromia alebo pravidlá používania služby.

Ako si môžem upraviť cookies v mojom prehliadači?

Otvorte si nastavenia svojho prehliadača (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari či Internet Explorer) a nájdite v nich záložku s nastaveniami súkromia. V nej súbory cookies. Tu si môžete prezrieť, aké súbory cookies vo svojom zariadení máte, môžete ich manuálne alebo hromadne vymazať. Vo svojom prehliadači môžete takteiž zakázať automatické akceptovanie súborov cookies. Podrobnejšie inštrukcie nájdete v nápovede k prehliadaču ktorý práve používate.

Prevádzkovateľ rešpektuje vaše rozhodnutie o akceptácií cookies vo vašom prehliadači. Vypnutie cookies však môže mať dopad na funkčnosť tejto webovej stránky.